SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul concursului “Tinuta de festival” (numit in cele ce urmeaza “Concursul”) Sc Sprint
Media Group Srl, cu sediul  in Bucuresti, sector 3, b-dul 1 decembrie 1918, nr 47, bl J40, sc A, ap 15.
Cui: RO 17715468; inregistrat la registrul comertului cu nr J40/6250/27.03.2007 Cont iban RO74INGB
0000 9999 0498 3633, deschis la ING Bank Sucursala Magheru reprezentata prin dl Marius Sofron in
calitate de director.
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in
continuare “Regulamentul”) pe paginile de internet
https://www.instagram.com/welovemusic.festival/
https://www.tiktok.com/@welovemusic.festival?_t=8UYH9dLsUKs&_r=1
Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii.
SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 05.08.2022 – 12.08.2022, pe intreg
teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii
https://www.instagram.com/welovemusic.festival/, in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si
dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a
participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la
Regulament va deveni aplicabila.
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 14 ani impliniti la
data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Prin inscrierea la acest
concurs, persoanele cu varsta neimplinita de 18 ani garanteaza ca detin acordul parintilor de a
participa in Concurs.
3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei Sprint Media Group Srl, angajatii
companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie)
acestora.
3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca
a prezentului Regulament.
3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj
privat pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/welovemusic.festival/, pentru a putea fi
utilizate in procesul de desemnare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale

nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de
castigator.
3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe paginile
https://www.instagram.com/welovemusic.festival/
https://www.tiktok.com/@welovemusic.festival?_t=8UYH9dLsUKs&_r=1

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR
4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un
participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a
inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu
respecta prevederile Regulamentului.
SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS
5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Consurs poate participa fara a plati nicio taxa, in
perioada 05.08.2022 – 12.08.2022, ora 24:00. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte
urmatoarele:
5.4. Să dea follow paginii @WeLovemusicFestival si comentariu la postarea de concurs.
5.5. Să posteze pe contul personal de Instagram, respectiv tik tok, un video sau o poza cu un look de
festival si sa dea tag paginilor:

https://www.instagram.com/welovemusic.festival/
https://www.tiktok.com/@welovemusic.festival?_t=8UYH9dLsUKs&_r=1
https://www.instagram.com/new_andreeamarin/?hl=en
https://www.tiktok.com/@new_andreeamarin?_t=8UYJEcrZtVl&_r=1

5.6. Să distribuie postarea de concurs pe profilul personal de Instagram sau într-un Instagram story
SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR
6.1. Premiul constă in 10 abonamente duble pentru evenimentul We Love Music Festival (valabil
pentru cele 4 zile de eveniment 18-21 august 2022). Se acorda 5 premii pe pagina de Instagram, 5
premii pe pagina de Tik Tok, cumuland un total de 10 castigatori. Mai multe comentarii nu inseamna
mai multe sanse de castig.
6.2. Castigatorii vor fi selectati de catre Andreea Marin
(https://www.instagram.com/new_andreeamarin/?hl=en) – vor fi alese cele mai bune tinute de
festival. Numai participantii respectă toți pașii prevăzuți în prezentul Regulament vor fi automat
inscrisi in concurs. Anuntul castigatorilor are loc pe data de 13.08.2022. Castigatorii vor fi anuntati in

aceeasi zi, pana la ora 20:00, pe pagina https://www.instagram.com/welovemusic.festival/ si pagina
https://www.tiktok.com/@welovemusic.festival?_t=8UYH9dLsUKs&_r=1
6.3. Premiile vor fi transmise prin e-mail, dupa confirmarea castigatorului, in termen de 2 zile de la
validare.
6.4. Valoarea neta totala estimata a premiilor este de 4.873 lei.
6.5. Organizatorul va desemna castigatorul dintre participantii valizi inscrisi in Concurs.
6.6. Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Instagram
https://www.instagram.com/welovemusic.festival/
https://www.tiktok.com/@welovemusic.festival?_t=8UYH9dLsUKs&_r=1
6.7. Castigatorul trebuie sa confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram
https://www.instagram.com/welovemusic.festival/ si
https://www.tiktok.com/@welovemusic.festival?_t=8UYH9dLsUKs&_r=1 in maxim 3 zile de la data
extragerii, faptul ca a primit notificarea de castig, sa confirme indeplinirea conditiilor de participare
si sa ofere orice alte detalii suplimentare necesare validarii.
6.8. In cazul in care castigatorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din
lista de rezerva, in ordinea in care au fost extrasi.
6.9. Castigatorul va intra in posesia premiului in termen de 5 de zile de la validare, prin email.
6.10. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda
contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul
imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a
castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile
respective altor participanti, cu exceptia celor 2 rezerve.
6.11. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi
formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de
maxim 5 zile de la data incheierii concursului, catre SC Sprint Media Group Srl, pe adresa: Bucuresti,
sector 3, b-dul 1 decembrie 1918, nr 47, bl J40, sc A, ap 15. Contestatia se va solutiona in termen de
maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie,
se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
6.12. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul
concurs.
SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII
7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara
notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care extragerile nu pot fi desfasurate conform
planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.
7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3.In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate pe pagina
https://www.instagram.com/welovemusic.festival/.
7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in
concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.
SECTIUNEA 8. TAXE
8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu
retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.
8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
9.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de
natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.
9.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs
exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.
SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament,
participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa
intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului,
pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
10.2. Sc Sprint Media Group Srl garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu
respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare
(art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul
de opozitie (art.15).
10.3. Sc Sprint Media Group Srl se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti,
cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.
SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA
11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din
motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de
a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau
intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa

comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de
forta majora.
SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe
www.welovemusicfestival.ro