Regulamentul concursului online

“Meet and Greet”


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului “Meet and Greet” (numit in cele ce urmeaza “Concursul”) Sc Sprint Media Group Srl, cu sediul  in Bucuresti, sector 3, b-dul 1 decembrie 1918, nr 47, bl J40, sc A, ap 15. Cui: RO 17715468; inregistrat la registrul comertului cu nr J40/6250/27.03.2007 Cont iban RO74INGB 0000 9999 0498 3633, deschis la ING Bank Sucursala Magheru reprezentata prin dl Marius Sofron in calitate de director.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) pe pagina de internet https://www.instagram.com/welovemusic.festival/ . Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 04.08.2022 – 15.08.2022, pe întreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii https://www.instagram.com/welovemusic.festival/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 14 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Prin inscrierea la acest concurs, persoanele cu varsta neimplinita de 18 ani garanteaza ca detin acordul parintilor de a participa in Concurs.

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei Sprint Media Group Srl, angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/welovemusic.festival/, pentru a putea fi utilizate in procesul de desemnare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.

3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina https://www.instagram.com/welovemusic.festival/

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada 04.08.2022 – 14.08.2022, ora 24:00. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

5.2. Sa dețină un abonament sau un bilet zilnic valabil la evenimentul „We Love Music Festival 2022”

  • Să lase un comentariu la postarea de concurs

SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Premiul constă în participarea la o întâlnire, în condițiile, spațiul și intervalul de timp stabilite de organizator, cu unul dintre cei 3 artiști implicați la concurs, respectiv Bibi, Yny Sebi sau Antonio Pican. Se acordă 30 de premii, câte 10 pentru fiecare artist. Mai multe comentarii nu inseamna mai multe sanse de castig.

6.2. Fiecare persoana poate castiga un singur premiu dintre cele 30 de premii puse la dispozitie de organizator.

6.3. Castigatorii vor fi selectati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediului website-ului http://www.random.org/. Numai participantii respectă toți pașii prevăzuți în prezentul Regulament vor fi automat inscrisi la tragerea la sorti. Tragerea la sorti va avea loc luni, 15.08.2022. Castigatorii vor fi anuntati in aceeasi zi, pana la ora 20:00, pe pagina https://www.instagram.com/welovemusic.festival/.

6.4. Confirmarea premiilor va fi transmisă prin e-mail, fiecărui câștigător, in termen de 7 de zile de la validare.

6.5. Valoarea neta totala estimata a premiilor este de 10.050 lei.

6.6. Organizatorul va desemna cei 30 de castigatori, utilizand website-ul www.random.org, dintre participantii valizi inscrisi in Concurs. Castigatorii vor fi desemnati prin intermediul a 3 extrageri distincte, câte una pentru fiecare artist participant la concurs. De asemenea, vor fi extrase câte 3 rezerve (total 9 rezerve).

6.7. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Instagram

https://www.instagram.com/welovemusic.festival/

6.8. Fiecare castigator trebuie sa confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/welovemusic.festival/, in maxim 3 zile de la data extragerii, faptul ca a primit notificarea de castig, sa  confirme indeplinirea conditiilor de participare si sa ofere orice alte detalii suplimentare necesare validarii.

6.9. In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista de rezerva, in ordinea in care au fost extrasi.

6.10. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 3 rezerve (per extragere).

6.11. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii concursului, catre SC Sprint Media Group Srl, pe adresa: Bucuresti, sector 3, b-dul 1 decembrie 1918, nr 47, bl J40, sc A, ap 15. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.12. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care extragerile nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3.In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate pe pagina https://www.instagram.com/welovemusic.festival/.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.

SECTIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de

natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

9.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

10.2. Sc Sprint Media Group Srl garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15).

10.3. Sc Sprint Media Group Srl se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.welovemusicfestival.ro